Home * Varianten * KNSB * FSB *

Achternaam Adres, postkode woonplaats age Telefoon Voornaam Soortlid
Boonstra,  G. Koarnleane 23, 8771 LB  Nijland 71 0515-580120 Geale gast
Broer, J. Boudewijnstraat 105, 8701 XT  Bolsward 70 0515-577464 Jelle gast
Feenstra,  H.T. Singel 2, 8765 LL  Tjerkwerd 70 0515-579277 Hylke geen uitwedst
Smit,  F. De Gear 12, 8701 LZ  Bolsward 68 0515-572833 Frans algemeen
Stapersma T Polle 9, 8701 GZ, Bolsward 67 0515 574976 Tine gast
Jong, de S. De Zalm 29, 8754 AX  Makkum Fr 64 0515-231940 Siebe secretaris
Bergsma,  T. Elingsloane 7, 9251 MN  Bergum 63 0511-461727 Teake ook bij NEO
Hogendoorn.C G. Veenstraat 21, 8701 CT  Bolsward 61 0515-577344 Cees geen uitwedst
Boomsma,  E. Oosterstraat 80, 8748 BA  Witmarsum 60 0517-531252 Eeltsje penningm/web
Boer, de F. Grt. Buorren 27, 8732 EE  Kubaard 58 0515-332690 Fokke komt nov
Niemarkt,  A. Gijsbert Japicxlaan 6  8701DV Bolsward 57 0515-572298 August  
Altena, R. Camstrastrjitte 33, 8771 SE  Nijland 54 0515-568681 Rintje  
Stornebrink,  G. De Swan 4, 8702 CL  Bolsward 52 0515-576303 Gerrit voorzitter
Leeverink J Friezenburg 29 8702AD Bolsward 50 0515 573664 Johan gast
Driensens J De Alde haven 15,8749GG Pingjum 50 0517 579248 Jos  
Dölle,  J. Oostend 1, 8748 AL  Witmarsum 49 0517-532056 Josef  
Buter A.A Ielaak 16, 8711KP Workum 49 0515-543675 André kampioen 2005
Foekema,  L. Boudewijnstraat 53 8701 XS Bolsward 49 0515-576084 Lucas  
Miedema J Jelle Zijlstraleane 2a 8854 AT Oosterbierum. 47 0518 481591 Jaap  
Dijkstra, H.J. Doarpshûsleane 5, 8633 JA Ysbrechtum 46 0515-430575 Harm Jan  
Sinia H Essenburg 11, 8702 AV  Bolsward 46 0515-575747 Hidde  
Burggraaff,  F. Buren 5, 8745 NA  Longerhouw 45 0517-531286 Fokke geen uitwedst
Hijlkema, J. Gr. Dijlakker 1F, 8701 KV  Bolsward 45 0515 575932 Jouke  
Masmeijer, M De diken 39,  8701 GK Bolsward 44 0515-574872  Mark  
Hageman G Wabertstrjitte 31, Parrega 42 0515-533075 Garmen  
Pal, vd H. A Rampionstrjitte 36, 8574SM Bakhuizen 40 0514 582191 Hessel  
Viersma, M Dr. S. Stapertstrjitte 17, 8731 CA  Wommels 39 0515-333454 Murk speelt bij Lasker
Leeuw de J Dr. W. Dreesstraat 13, 8603 CT Sneek 38 0515-232747 Jappie wedstrijdleider
Zee, v/d M. Waltaweg 31, 8765 LN  Tjerkwerd 19 0515-579768 Mark junior